تهیه و تولید بتن

نام پروژه: تهیه وتولید بتن

نام پیمانکار: شرکت توکابتن

موضوع: تهیه و تولید بتن جهت طرح¬های توسعه فولاد مبارکه
آدرس: فولاد مبارکه و فولاد سبا

تاریخ شروع: 01/11/1371

تاریخ اتمام: تا کنون

کارفرما: فولاد مباکه و فولاد سبا

مشاور: شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه