احیا مستقیم فولاد سبا

نام پروژه: احیا مستقیم فولاد سبا

نام پیمانکار: شرکت توکابتن

موضوع: احیای مستقیم فولاد سبا
آدرس: فولاد سبا

تاریخ شروع: 01/11/1383

تاریخ اتمام: 1388

کارفرما: فولاد مباکه اصفهان

مشاور: شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه