آزادراه اصفهان، کاشان

موضوع: قطعه هفتم و هشتم به طول 31 کیلومتر
آدرس: ازادراه اصفهان، کاشان

تاریخ شروع: 03/04/1374

تاریخ اتمام: 1379

کارفرما: اداره کل ساختمان آزادراه¬ها

مشاور: شرکت فراشار آسیا