تهیه و تولید بتن

نام پروژه: تهیه وتولید بتن

نام پیمانکار: شرکت توکابتن

موضوع: تهیه و تولید بتن جهت طرح¬های توسعه فولاد مبارکه
آدرس: فولاد مبارکه و فولاد سبا

تاریخ شروع: 01/11/1371

تاریخ اتمام: تا کنون

کارفرما: فولاد مباکه و فولاد سبا

مشاور: شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

آزادراه اصفهان، کاشان

موضوع: قطعه هفتم و هشتم به طول 31 کیلومتر
آدرس: ازادراه اصفهان، کاشان

تاریخ شروع: 03/04/1374

تاریخ اتمام: 1379

کارفرما: اداره کل ساختمان آزادراه¬ها

مشاور: شرکت فراشار آسیا