پروژه بزرگ 11 واحدی خواجو

موضوع: مسکونی 11 واحدی
آدرس: اصفهان، خیابان خواجو، بن بست صنایع

تاریخ شروع: آبان ماه 1397

تاریخ اتمام: در حال انجام

کارفرما: شرکت توکابتن