مدیران ارشد شرکت توکابتن

امیر رضا روح الامین

مدیر اداری و مالی

داخلی 110

A.roholamin@toukabeton.com

محمد کرد نژاد

مدیر بازرگانی

داخلی 109

M.kordnejad@toukabeton.com