سرپرستان ارشد شرکت توکابتن

 

 

 

 

 

 

 

 

حمیدرضا صابری

سرپرست بچینگ

داخلی 140

h.saberi@toukabeton.com

 

 

 

 

 

 

 

 

خسرو قائدی حیدری

سرپرست پروژه ملک شهر

داخلی 140

kh.ghaedi@toukabeton.com

 

 

 

 

 

 

 

 

مریم جعفری

سرپرست HSE

داخلی 106

M.jafari@toukabeton.com

سعید رشیدی

سرپرست امور مالی

داخلی 104

S.rashidi@toukabeton.com

سهیل نعمت الهی

سرپرست دفتر فنی

داخلی 108

S.nematolahi@toukabeton.com

مریم مبارکه

مسئول آزمایشگاه و کنترل کیفیت

داخلی 210

M.mobarakeh@toukabeton.com