هیات مدیره

 هیات مدیره شرکت توکابتن

ردیف سهامدار نماینده سهامدار سمت

1

شرکت بهسازان

علی اکبر کیوانداریان

رئیس هیات مدیره

2

شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)

حمیدرضا خسروانی پور

نائب رئیس هیات مدیره 

3

شرکت توسعه توکا

احمد کوهکن

عضو هیئت مدیره

4

خارج از اعضا

مهندس رامین کرمی

مدیرعامل

 

کلیدواژه خود را وارد کنید