هیات مدیره

 هیات مدیره شرکت توکابتن

ردیف سهامدار نماینده سهامدار سمت

1

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

حسن ابریشمکار

رئیس هیات مدیره

2

شرکت بهسازان

علی اکبر کیوانداریان

نائب رئیس هیات مدیره

3

شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)

حمیدرضا خسروانی پور

عضو هیات مدیره

4

خارج از اعضا

مهندس رامین کرمی

مدیرعامل

 

کلیدواژه خود را وارد کنید