مدیران سازمان

مدیران ارشد شرکت توکابتن

 

امیر رضا روح الامین

مدیر اداری و منابع انسانی

A.roholamin@toukabeton.com

 

مسعود اسد پور

مدیر پروژه ها و اجرا

M.asadpour@toukabeton.com

 

محمد کردنژاد

مدیر بازرگانی

M.kordnejad@toukabeton.com

 

منصور شفیعی

مدیر امور مالی

M.shafiee@toukabeton.com

 

کلیدواژه خود را وارد کنید