مدیران سازمان

مدیران ارشد شرکت توکابتن

 

امیر رضا روح الامین

مدیر اداری و منابع انسانی

A.roholamin@toukabeton.com

 

 

فرزاد درنگ شمس آبادی

مدیر پروژه ها و اجرا

F.derang@toukabeton.com

 

مسعود اسد پور

مدیر امور قراردادها و پیمان ها

M.asadpour@toukabeton.com

 

فرید مستاجران

مدیر فنی و مهندسی

F.mostajeran@toukabeton.com

 

محمد کرد نژاد

مدیر بازرگانی

M.kordnejad@toukabeton.com

 

کلیدواژه خود را وارد کنید