ماموریت و چشم انداز

شـرکت توکابتـن

ماموریت :

شرکت توکابتن یک شرکت عمرانی است که در حوزه طراحی و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و صنعتی به منظور خلق ارزش برای ذینفعان از طریق به کارگیری خلاقیت و نوآوری، توان فنی و تجهیزاتی در ایجاد توسعه های عمرانی پایدار فعالیت می نماید.

چشم انداز :

شرکت توکابتن، در نظر دارد با به کارگیری سرمایه های انسانی، توان فنی و تجهیزاتی خود با کسب رتبه اول در سطح استان یکی از ۱۰ شرکت برتر کشوری در سال ۱۴۰۰، در حوزه فعالیت های ساختمانی و عمرانی از طریق ارائه خدمات کیفی برتر، پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.

ارزشهای سازمانی :

ما همواره منابع انسانی را مهمترین و ارزشمندترین منبع سازمانی خود دانسته و حفظ کرامت و تامین رضایت وحفظ سلامتی آنان را بر خود واجب میدانیم.

ما خود را ملزم به رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی دانسته و در سرلوحه کارهای خود قرار میدهیم.

ما صداقت ، شفافیت اطلاعات ، احترام متقابل و سلامت کاری را از مهمترین ارکان سازمان خود میدانیم.

ما خود را ملزم به جلب رضایت سهامداران و ذی نفعان میدانیم.

ما معتقدیم که کیفیت مسیری است بی انتها و بهبود مستمر کیفیت را در تمامی فعالیت های خود لازم می دانیم.

ما رعایت رابطه برد – برد را در تمامی تعاملات خود با کلیه ذی نفعان در نظر داریم.

کلیدواژه خود را وارد کنید