سرپرستان سازمان

 

سرپرستان ارشد شرکت توکابتن

 

 

محمد جانقربان

سرپرست پروژه باربرها

 

پدرام درخشان

سرپرست پروژه تعمیرات و نگهداری

 

کاوه آرین پور

سرپرست پروژه سبا

 

کوروش اربابان

سرپرست کنترل پروژه

 

حمیدرضا صابری

سرپرست بچینگ

 

محمدامین روح الامین

سرپرست روابط عمومی

 

مریم جعفری

سرپرست  HSE

 

مریم مبارکه

سرپرست آزمایشگاه و کنترل کیفی بچینگ

 

 

کلیدواژه خود را وارد کنید